KONTAKTY

Stavební bazar
Černá cesta 54
Olomouc, 772 00
napište nám
Tel: 585 224 135
Mob.: 777 888 394

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 990 Kč
skladem
naše cena 3 990 Kč
skladem
naše cena 3 100 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v obchodě www.stavebnibazar.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím obchodu www.stavebnibazar.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží Vám přijde na Vaši e-mailovou adresu potvrzení Vaší objednávky. Objednávku, kterou si nemůžeme telefonicky popř. e-mailem ověřit, nebudeme odesílat.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci obchodu www.stavebnibazar.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech s možností zasílání novinek.

 

Záruka a reklamace:

1. Převzetím věci a zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci a zaplacením kupní ceny na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle ustanovení o odpovědnosti za škodu.

2. Záruční doba je

a)   24 měsíců > vztahuje se na nové zboží

b)   12 měsíců > vztahuje se na zboží které www.stavebnibazar.cz prodává jako zprostředkovatel od mezinárodního dodavatele. Neznamená to, že zboží je méně kvalitní.Výhoda spočívá v tom, že je možné dosáhnout co nejpříznivější ceny.

c)   6 měsíců > vztahuje se na bazarové zboží pokud není uvedeno jinak.

d)   bez záruky > vztahuje se na vybrané bazarové zboží které je prodávané se slevou "tak jak je"

Záruka začíná běžet dnem převzetí věci a zaplacením kupní ceny kupujícím.

3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U prodávaných věcí za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

Práva a povinnosti prodávajícího:

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Práva a povinnosti kupujícího:

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů s databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

Doprava zboží:

1. Zákazníkům je zboží zasíláno přes přepravní společnost TOPTRANS, či osobním vyzvednutím na prodejně.

2. Je možný osobní odběr přímo na skladu v sídle firmy. Tento typ výdeje zboží je primárně preferován.

NGRlM